Tumblelog by Soup.io
  • insensibility
  • karola-230
  • syylaak
  • 100mostBeautifulCouplesIeverKilled
  • arga
  • letmego
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

1830 9b21
Nikogo nigdy nie kochałam z taką siłą. 
Musiałam spotkać Ciebie, by zrozumieć czym jest miłość.
9836 8479
Reposted fromalcohol alcohol viacallmeangie callmeangie
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viamentality mentality
6807 f4ac 500
5609 6e55
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaso-so so-so

November 14 2017

“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viapraesens praesens
3417 c152 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viapraesens praesens
6235 f122
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viapraesens praesens
Chciałbym Cię mieć na codzień.
— R.
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viapraesens praesens
Nie mów mi, że niebo jest granicą, skoro są ślady stóp na księżycu.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapraesens praesens
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viapraesens praesens
7355 26d3
Reposted fromSaturnine Saturnine viapraesens praesens

November 03 2017

0021 941a 500
Reposted fromidzsobie idzsobie viasmoke11 smoke11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl